รายวิชาดนตรี มัธยมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาดนตรี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน0.5หน่วยกิจ 1คาบ/สัปดาห์ ประกอบด้วย ประวัติดนตรีตะวันตก วิวัฒนาการดนตรี ทฤษฎีดนตรีสากล