PHYSICS 2


ผู้สอน
ปิยวัฒน์ ทัพสนิท
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
PHYSICS 2

รหัสวิชา
29386

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายวิชา

วิชา PHYSICS 2 

รหัสวิชา                  130313007 

จำนวนหน่วยกิต       3 

กลุ่มเรียน                sec 2 (วันจันทร์, 13.00-16.00), 

                              sec 5 (วันศุกร์, 13.00-16.00) 

อาจารย์ผู้สอน          อ.ดร. ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเข้าเรียน 6%, 

                               คะแนนสอบกลางภาค 47%, 

                               คะแนนสอบปลายภาค 47% 

หัวข้อ 

บทที่ 1. ไฟฟ้าสถิตย์ 

บทที่ 2. แม่เหล็กไฟฟ้า 

บทที่ 3. ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น 

บทที่ 4. ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 

บทที่ 5. ฟิสิกส์อะตอม

บทที่ 6. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books