PHYSICS 2
ผู้สอน

ปิยวัฒน์ ทัพสนิท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
PHYSICS 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29386

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา PHYSICS 2 

รหัสวิชา                  130313007 

จำนวนหน่วยกิต       3 

กลุ่มเรียน                sec 2 (วันจันทร์, 13.00-16.00), 

                              sec 5 (วันศุกร์, 13.00-16.00) 

อาจารย์ผู้สอน          อ.ดร. ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเข้าเรียน 6%, 

                               คะแนนสอบกลางภาค 47%, 

                               คะแนนสอบปลายภาค 47% 

หัวข้อ 

บทที่ 1. ไฟฟ้าสถิตย์ 

บทที่ 2. แม่เหล็กไฟฟ้า 

บทที่ 3. ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น 

บทที่ 4. ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 

บทที่ 5. ฟิสิกส์อะตอม

บทที่ 6. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.