เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHYSICS 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา PHYSICS 2 

รหัสวิชา                  130313007 

จำนวนหน่วยกิต       3 

กลุ่มเรียน                sec 2 (วันจันทร์, 13.00-16.00), 

                              sec 5 (วันศุกร์, 13.00-16.00) 

อาจารย์ผู้สอน          อ.ดร. ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเข้าเรียน 6%, 

                               คะแนนสอบกลางภาค 47%, 

                               คะแนนสอบปลายภาค 47% 

หัวข้อ 

บทที่ 1. ไฟฟ้าสถิตย์ 

บทที่ 2. แม่เหล็กไฟฟ้า 

บทที่ 3. ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น 

บทที่ 4. ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 

บทที่ 5. ฟิสิกส์อะตอม

บทที่ 6. ฟิสิกส์นิวเคลียร์