เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่1รายวิชาคณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ตอบ 1.คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  มัธยมศึกษาปีที่  1

 

รายวิชา  คณิตศาสตร์   ( ค 31101 )                                             เวลา  120 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

... และ ค...การหารลงตัว,จำนวนคู่และจำนวนคี่,ตัวประกอบ,จำนวนเฉพาะ, ตัวประกอบเฉพาะ,การแยกตัวประกอบ,ตัวหารร่วมมาก(ห.ร.ม.) , ตัวคูณร่วมน้อย( ค.ร.น)