ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

30708403 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29430

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

การคำนวณและการเขียน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไดสแควร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ