homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย ดานิยาน อาแว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2944

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

             ศึกษาวิเคราะห์ หลักการอ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน  ถูกต้องความหลักการอ่าน  เลือกและระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน  การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า  พูดและเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน   เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา รวมถึงในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ อ่านออกเสียง เลือก ระบุ บอกใจความสำคัญ ตอบคำถาม พูด เขียนโต้ตอบ บรรยาย สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี และ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4

ต 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ต 1.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ต 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ต 2.2  ป.6/1, ป.6/2

ต 3.1  ป.6/1

ต 4.1  ป.6/1

ต 4.2  ป.6/1

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)