เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-354 : HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Apirada Thadadech

ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี( Prince of Songkla University)

แนวคิดและเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ สารสนเทศเพื่อการสรรหา และการคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การจ่ายผลตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทดลองสร้างระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างง่าย ซอฟต์แวร์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

The concept and goal of Human Resource Management, Human Resource Management Information system such as recruitment and selection, training and development, compensation, performance appraisal, e-HRM practices creating, HR-software