เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

937-354 : ENGINEERING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Apirada Thadadech

PSU: Suratthanee

บทบาทของผู้จัดการในเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อแปลงองค์กร การตีความและการเข้าใจสารสนเทศ กรอบสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กร การจัดการฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสาร สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 Roles of managers in information technology; using technology to transform the organization; interpreting and understanding information; frameworks for information technology; impact of information technology on the organization; database management; communications; information technology architectures; system analysis and design