เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้ภาษาเพื่อการสื่่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ