เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์(2204-2004)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา   

   1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

    2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีเมตริกซ์

    3.  มีทักษะในการคำนวณทางตณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

    4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

สมรรณนะรายวิชา
    1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีเมตริกซ์
    2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการคำนวณทางตณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีเมตริกซ์