homeภาษาอังกฤษ
person
ภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
นาย ดานิยาน อาแว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2947

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักการอ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน  ถูกต้องความหลักการอ่าน  เลือกและระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน  การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า  พูดและเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน   เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา รวมถึงในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ อ่านออกเสียง เลือก ระบุ บอกใจความสำคัญ ตอบคำถาม พูด เขียนโต้ตอบ บรรยาย สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี และ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)