เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

AP2-1-10 การปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดงานฝึกฝีมือ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.รู้และเข้าใจงานฝึกฝีมือ
2.เข้าใจเครื่องมือพื้นฐานในงานช่างอุตสาหกรรม
3.รู้และเข้าใจงานวัดและการตรวจสอบ
4.เข้าในการทำงานของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องไส เครื่องเจียระไน
5.รู้และเข้าใจการลับคมตัด
6.รู้และเข้าใจงานทำเกลียว
7.รู้และเข้าใจงานร่างแบบ
8.สามารถใช้เครื่องมือ
9.สามารถใช้อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
10.สามารถใช้เจียระไนชิ้นงาน
11.สามารถกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน
12.สามารถถอดและการประกอบชิ้นงาน
13.สามารถเจาะชิ้นงาน 
14.สามารถตกแตงลบคมชิ้นงาน