เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาฏพร เพชรรัตน์

โีรงเรียนจรัสพิชากร

รู้ เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้