เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การทำโครงงาน ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กุลณดา ช่วยสงค์

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า เกี่ยวกับ (สาระ)  ฝึกปฎิบัติใช้งานได้ (เนื้อหาย่อย) มีเจตคติที่ดี