เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ราย วิชาวิทยาศาตร์ ชั้นม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษา วิเคราะห์  ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ การถ่ายโอนความร้อน  การขยายตัวของวัตถุ การดูดกลืนแสงและการคายความร้อน  ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ  อุณหภูมิของอากาศ  ความชื้น  ความกดอากาศ ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การพยากรณ์อากาศ  การกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม