homeราย วิชาวิทยาศาตร์ ชั้นม.1
personperson_add
ราย วิชาวิทยาศาตร์ ชั้นม.1

ผู้สอน
person
นาย คอยรี สะมะแอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ราย วิชาวิทยาศาตร์ ชั้นม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2954

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษา วิเคราะห์  ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ การถ่ายโอนความร้อน  การขยายตัวของวัตถุ การดูดกลืนแสงและการคายความร้อน  ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ  อุณหภูมิของอากาศ  ความชื้น  ความกดอากาศ ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การพยากรณ์อากาศ  การกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)