เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การทำโครงงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

pawinee tainamanat

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

เขาใจ   เห็นคุณคา    และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู    การสื่อสาร  การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม   ในการทำโครงงาน มีเจตคติที่ดีฝึกปฎิบัติใช้คอมพิวเตอร์