เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยความจำหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

       หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูงและจำเป็นต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพราะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ จึงเรียกหน่วยความจำประเภทนี้ว่า หน่วยความจำหลัก หน้าที่ของหน่วยความจำหลักในระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลก่อนนำไปประมวลผล เก็บคำสั่งของโปรแกรมขณะใช้งาน และเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก่อนนำไปแสดงผล ได้แก่ รอม, แรม

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

        มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

       ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.1/๑ อธิบายองค์ประกอบของหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ แยกความแจกต่างระหว่างรอมและแรม

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

      3.1 นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ได้ (K)

      3.2 นักเรียนผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน infographic เรื่องหน่วยความจำหลัก สำเร็จด้วยตนเอง (P)

      3.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อชิ้นงานที่สั่งและส่งงานได้ทันตามที่กำหนด (A)