เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การทำงานของจอภาพ เครื่องพิมพ์และลำโพงได้ (K)

 2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง (P)

 3 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการนำเสนองานโดยใช้ infographic ในการนำเสนอ  (A)

สาระการเรียนรู้

 1 ความหมาย การดูแลรักษาจอภาพ

 2 ความหมาย ประเภท และข้อควรปฏิบัติในการดูแลเครื่องพิมพ์

 3 ความหมาย การดูแลรักษาของลำโพง