เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระดับของสารสนเทศตามลักษณะของ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร