เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถบอกความเป็นมาของภาษา HTML ได้ (A)

ผู้เรียนสามารถเขียนคำสั่งและใช้งานภาษา HTML ได้ถูกต้อง (P)

ผู้เรียนทดลองเขียนคำสั่ง HTML ด้วยโปรแกรม Notepad ได้ (K)

ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานภาษา HTML ให้เกิดประโยชน์ได้ (K)