เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานราชการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำบทบาทการทำงานของคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้เหมาะสม
  • เพื่อให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของงาน