เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คุณธรรม จริยธรรม การใช้สื่อเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

        ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด และกฎหมาย พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

        3.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยีได้ (K)

        3.2 ผู้เรียนมีความรอบคอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีได้ (A)

        3.3 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของจริยธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยี (P)

4.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

         4.1 ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

         4.2 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

         4.3 ทักษะกระบวนการปฏิบัติ

         4.4 ทักษะการสื่อสาร

5.คุณลักษณะสำคัญของผู้เรียน

          5.1 มีวินัย

          5.2 ใฝ่เรียนรู้

          5.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

6.สาระการเรียนรู้

     6.1 ความรู้

               6.1.1 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยี

      6.2 ทักษะ/กระบวนการ

               6.2.1 ทักษะการสืบค้นข้อมูล