เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างชิ้นงานจาก Prezi โดยใช้หลักการทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

Prezi เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานนำเสนอแบบออนไลน์ มีลักษณะเด่นคือการซูมเข้าออก ทำให้งานนำเสนอดูน่าสนใจ สามารถใส่ภาพ เสียง วิดีโอ และสามารถดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ .exe เพื่อเปิดงานนำเสนอแบบออฟไลน์ได้ทุกเครื่อง

 

2.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

          มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/4 ใชคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจาก จินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   3.1 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ได้ (K)

    3.2 ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Prezi ได้สำเร็จด้วยตนเอง (P)

    3.3 นักเรียนทำงานด้วยความกระฉับกระแฉง จัดระบบ ควบคุมการทำงานได้ดี ทำให้งานมีคุณภาพสูง (P)

    3.4 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม Prezi (A)

 

4.สมรรถนะ

          4.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี

          4.2 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

          4.3 ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ

 

5.คุณลักษณะสำคัญของผู้เรียน          

    5.1 มีวินัย

    5.2 ใฝ่เรียนรู้

    5.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

6.สาระการเรียนรู้

    6.1 ความหมาย ลักษณะ และหน้าต่างของโปรแกรม Prezi

    6.2 การใช้งานโปรแกรม Prezi

    6.3 การสร้างชิ้นงานจาก Prezi โดยใช้หลักการทำโครงงาน

 

7.หลักฐานการเรียนรู้

          ผลงานนักเรียน

                    7.1 ไฟล์งานโปรแกรมPrezi ใบงานที่ 1 เรื่องการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Prezi

                    7.2 ไฟล์งานโปรแกรมPrezi ใบงานที่ 2 เรื่องวิเคราะห์และสรุปโครงงานคอมพิวเตอร์

                    7.3 ไฟล์งานโปรแกรมPrezi ใบงานที่ 3 เรื่องสะท้อนความรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียน

8.สื่อและแหล่งเรียนรู้

    8.1 ใบความรู้ที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และหน้าต่างโปรแกรมPrezi

    8.2 ใบความรู้ที่ 2 การใช้งานโปรแกรมPrezi

    8.3 เว็บไซต์เกี่ยวกับโปรแกรม Prezi

   8.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างชิ้นงานจาก Prezi โดยใช้หลักการทำโครงงาน

   8.5 เว็บไซต์ ClassStart ห้องเรียนออนไลน์ https://www.classstart.org/classes/29572