ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

ชนากานต์ เเย่งคุณเชาว์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29577

สถานศึกษา
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.