ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์

เวลาเรียน 80 ชั่วโมง