รายวชิา วทิยาศาสตร์ (พว) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น
ผู้สอน

น.ส นันทา คชสง่า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวชิา วทิยาศาสตร์ (พว) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29583

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

คําแนะนําการใช้หนังสือเรียน 
   หนังสือเรียนสาระความรู้พืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตร การศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช  รหสั พว  เป็นหนังสือเรียนที จดัทาํขึน สาํหรับผเู้รียนทีเป็นนกัศึกษานอกระบบ  ในการศึกษาหนงั สือเรียนสาระความรู้พืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผเู้รียนควรปฏิบตัิดงันี 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เขา้ใจในหัวขอ้และสาระสาํคญั ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั และ ขอบข่ายเนือหาของรายวิชานัน ๆ โดยละเอียด 2. ศึกษารายละเอียดเนือหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามทีกําหนด          แลว้ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามทีกาํหนด ถา้ผูเ้รียนตอบผิดควรกลบัไปศึกษาและทาํความ เขา้ใจในเนือหานันใหม่ใหเ้ขา้ใจ ก่อนทีจะศึกษาเรืองต่อ ๆ ไป 3. ปฏิบตัิกิจกรรมทา้ยเรืองของแต่ละเรือง เพือเป็นการสรุปความรู้ ความเขา้ใจของเนือหาใน เรืองนัน ๆ อีกครัง และการปฏิบตัิกิจกรรมของแต่ละเนือหา แต่ละเรือง ผเู้รียนสามารถนาํไปตรวจสอบ กบัครูและเพือน ๆ ทีร่วมเรียนในรายวิชาและระดบัเดียวกนัได ้ 4. หนงัสือเรียนเล่มนีมี 4 บท               บทที   ทกัษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บทที   โครงงานวิทยาศาสตร์  บทที   เซลล ์ บทที   กระบวนการดาํรงชีวิตของพืชและสตั ว ์ บทที   ระบบนิเวศ บทที   โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  บทที   สารและการจาํแนกสาร  บทที   ธาตุและสารประกอบ  บทที   สารละลาย  บทที  สารและผลิตภณั ฑใ์ นชีวิต  บทที  แรงและการใชป้ ระโยชน ์ บทที  งานและพลงั งาน  บทที  ดวงดาวกบั ชีวิต บทที 14 อาชีพช่างไฟฟ้า 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.