เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวชิา วทิยาศาสตร์ (พว) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คําแนะนําการใช้หนังสือเรียน 
   หนังสือเรียนสาระความรู้พืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตร การศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช  รหสั พว  เป็นหนังสือเรียนที จดัทาํขึน สาํหรับผเู้รียนทีเป็นนกัศึกษานอกระบบ  ในการศึกษาหนงั สือเรียนสาระความรู้พืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผเู้รียนควรปฏิบตัิดงันี 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เขา้ใจในหัวขอ้และสาระสาํคญั ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั และ ขอบข่ายเนือหาของรายวิชานัน ๆ โดยละเอียด 2. ศึกษารายละเอียดเนือหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามทีกําหนด          แลว้ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามทีกาํหนด ถา้ผูเ้รียนตอบผิดควรกลบัไปศึกษาและทาํความ เขา้ใจในเนือหานันใหม่ใหเ้ขา้ใจ ก่อนทีจะศึกษาเรืองต่อ ๆ ไป 3. ปฏิบตัิกิจกรรมทา้ยเรืองของแต่ละเรือง เพือเป็นการสรุปความรู้ ความเขา้ใจของเนือหาใน เรืองนัน ๆ อีกครัง และการปฏิบตัิกิจกรรมของแต่ละเนือหา แต่ละเรือง ผเู้รียนสามารถนาํไปตรวจสอบ กบัครูและเพือน ๆ ทีร่วมเรียนในรายวิชาและระดบัเดียวกนัได ้ 4. หนงัสือเรียนเล่มนีมี 4 บท               บทที   ทกัษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บทที   โครงงานวิทยาศาสตร์  บทที   เซลล ์ บทที   กระบวนการดาํรงชีวิตของพืชและสตั ว ์ บทที   ระบบนิเวศ บทที   โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  บทที   สารและการจาํแนกสาร  บทที   ธาตุและสารประกอบ  บทที   สารละลาย  บทที  สารและผลิตภณั ฑใ์ นชีวิต  บทที  แรงและการใชป้ ระโยชน ์ บทที  งานและพลงั งาน  บทที  ดวงดาวกบั ชีวิต บทที 14 อาชีพช่างไฟฟ้า