เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

725-113 Clinical Biochemistry for Nurses 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

แนวความคิดพื้นฐานทางชีวเคมีคลินิก โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของสารคาร์โบไฮเดรท 

ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก น้ำ และอิเล็กโทรไลท์ รวมทั้งสารประกอบอื่น ๆ ของร่างกายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขทางพยาธิวิทยา