เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECN-226 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (Monetary Theory and Policy)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน บทบาทของธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์ ในการกำหนดปริมาณเงิน เป้าหมาย นโยบาย มาตรการและการดำเนินมาตรการของธนาคารกลาง กลไกการปรับตัวทางเศรษฐกิจต่อนโยบายและมาตรการเหล่านั้น การใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกประเทศ ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงินในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน