เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการจัดการธุรกิจ ตอน01

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยรวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ และการควบคุมลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยรวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ และการควบคุม