เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยธุรกิจ ปวช1 2000-1103

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา  ภาษาไทยธุรกิจ       รหัส  2000-1103

จุดประสงค์รายวิชา 

          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย

          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา

          3. เพื่อให้สามารถนำทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ

          4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ

          2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ

          3. พูดติดต่อกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ

          4. เขียนเอกสารงานธุรกิจตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

           ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือของการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงาน เสนอขายสินค้าและบริการ การพูดติดต่อธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ