เที่ยวบางแสนกันไหมๆๆ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เที่ยวธรรมชาติ @บางแสน