ผู้สอน
สุวรรณา ผาพรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

60-4-1-27-วิทยาศาสตร์ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29709

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว