เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-4-1-27-วิทยาศาสตร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว