เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา ฟิสิกส์ 2/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พวงทอง เพชรโทน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ED13301 นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา