เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท 11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุบุญพันธุ์ กฤษณะพันธ์

โรงเรียนวัดควนเพ็ง

                อ่านออกเสียง บอกความหมายของคำ คำคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานคือคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 600 คำ บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ อ่านจับใจความ เล่าเรื่องย่อ ตอบคำถาม คาดคะเนเหตุการณ์ จากข้อความ นิทาน เรื่องสั้นๆ บทร้องเล่น บทเพลง เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อ่านหนังสือที่สนใจ มีมารยาทในการอ่าน
                คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสารคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำพื้นฐานในบทเรียน คำคล้องจอง และประโยคง่าย ๆ มีมารยาทในการเขียน
ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม จับใจความสำคัญ และพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
                 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดคำ แจกลูกคำ และการอ่านเป็นคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา ผันคำ บอกความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยค แต่งประโยและต่อคำคล้องจองง่ายๆ
                  บอกข้อคิดจากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสำหรับเด็ก นิทาน เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคำทาย บทร้องเล่น บทอาขยาน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ