ท 11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

สุบุญพันธุ์ กฤษณะพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท 11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29724

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดควนเพ็ง

คำอธิบายชั้นเรียน

                อ่านออกเสียง บอกความหมายของคำ คำคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานคือคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 600 คำ บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ อ่านจับใจความ เล่าเรื่องย่อ ตอบคำถาม คาดคะเนเหตุการณ์ จากข้อความ นิทาน เรื่องสั้นๆ บทร้องเล่น บทเพลง เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อ่านหนังสือที่สนใจ มีมารยาทในการอ่าน
                คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสารคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำพื้นฐานในบทเรียน คำคล้องจอง และประโยคง่าย ๆ มีมารยาทในการเขียน
ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม จับใจความสำคัญ และพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
                 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดคำ แจกลูกคำ และการอ่านเป็นคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา ผันคำ บอกความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยค แต่งประโยและต่อคำคล้องจองง่ายๆ
                  บอกข้อคิดจากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสำหรับเด็ก นิทาน เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคำทาย บทร้องเล่น บทอาขยาน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.