เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีไบโอดีเซล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                หลักการเชิงเคมีของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟืเคชันและเอสเตอริฟิเคชัน วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล น้ำมันและไขมัน แอลกอฮอล์ และตัวเร่งปฏิกิริยา ดุลมวลและดุลพลังงานในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ตัวแปรในการผลิตไบโอดีเซล เช่น อุณหภูมิการเกิดปฏิกิริยา เวลาในการทำปฏิกิริยา อิทธิพลการกวนผสม การแยกเฟส การทำผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ คุณสมบัติไบโอดีเซลและมาตรฐานเชื้อเพลิงไบโอดีเซล

                Chemical principles of transesterification and esterification. Materials for biodiesel production: fats and oils, alcohols and catalysts. Material and energy balances in biodiesel production. Process variables in biodiesel production: reaction temperature, reaction time, mixing effect, phase separation, product purification. Biodiesel properties and quality specifications.