เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รอบรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์นี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียนในรานวิชานวัตกรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกัับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราในเรื่องต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตของมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวกับเราโดยตรง ดังนันผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำชั้นเรียนนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเหล่านี้ ทำให้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป