ง30204(ภาษาคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรมเบื้องต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมภายหลัง