เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดาราศาสตร์ (astronomy)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

- ห้องเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศสำหรับนักเรียน และผู้ที่สนใจในรายวิชานี้ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้

- ห้องเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาในรายวิชา ED13301 เพื่อให้ผู้สร้างได้ฝึกสร้างสื่อที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน