เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีีทีี่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วนิดา ปิ่นทอง

โรงเรียนสตรีปากพนัง

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ   เวลาเรียน 8 ชั่วโมง

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้       การสื่อสารการแก้ปัญหาการทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน