เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูอภิสิทธิ์ อยู่เมือง

โรงเรียนพนมเบญจา

สารชีวโมเลกุลเป็นสารที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการดํารงชีวิต ซึ่งจําแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. โปรตีน (Protein) 

2. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 

3. ลิปิด (Lipid)

4. กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) 

ซึ่งทั้ง 4 ประเภทเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตคือ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้พลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  อาหารที่รับประทานเข้าไปมีสารอาหาร 6 ประเภทคือ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ ซึ่งแร่ธาตุ วิตามิน และน้ำไม่ใช่สารชีวโมเลกุลเนื่องจากเป็นสารอนินทรีย์ สารชีวโมเลกุลที่กล่าวไปทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวไปนี้มีโครงสร้าง สมบัติ การเกิดปฏิกิริยาอย่างไร จะได้ศึกษาจากบทนี้