ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

 

๑๕๐๐๑๑๑

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

๓ (๓-๐-๖)

                   ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะ  การรับและการส่งสาร การอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ