homeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
personperson_add
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน
นางสาว ทัตพิชา ชลวิสูตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2983

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

๑๕๐๐๑๑๑

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

๓ (๓-๐-๖)

                   ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะ  การรับและการส่งสาร การอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)