homeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
person
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน
นางสาว ทัตพิชา ชลวิสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2983

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

๑๕๐๐๑๑๑

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

๓ (๓-๐-๖)

                   ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะ  การรับและการส่งสาร การอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)