เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนครูไอซ์ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนเรื่องการอ่านออกเสียงอักษรนำ ด้วยนิทานอักษรนำ

หลักการและเหตุผล

          การอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอ่านทำให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้ผู้อ่านมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากรู้อยากเห็น อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีความอยากรู้อยากเห็น การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง หลักการอ่านที่สำคัญคือการอ่านออกเสียง ต้องอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องตามอักขระวิธี ดังนั้นการอ่านของเด็ก ๆ ควรเริ่มอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องตั้งแต่ในวัยเด็ก ในสาระการเรียนรู้อักษรนำจึงต้องฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

 

การจัดการเรียนรู้

          การจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงคำที่มีอักษรนำ หรือ ห นำ ใช้วิธีการสอนโดยการใช้นิทานเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้คำที่มี ห นำ และต่อยอดด้วยการให้นักเรียนเลือกคำที่มี ห นำ และนำมาแต่งเป็นนิทานและทำหนังสือนิทานเล่มเล็ก โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้

          กิจกรรม

          ๑. ครูสอนเนื้อหาเรื่องอักษรนำ และการอ่านออกเสียงคำที่มี ห นำ

          ๒. ครูยกตัวอย่างคำที่มี ห นำ นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง

          ๓. ครูจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นักเรียนหาคำที่อ่านออกเสีย ห นำ

          ๔. นักเรียนนำคำที่มี ห นำ มาแต่งเป็นนิทาน และหนังสือนิทานเล่มเล็ก

                ๕. นักเรียนออกมานำเสนอสมุดนิทานเล่มเล็ก และเล่านิทานตามบทบาทสมมติ

 

ผลที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอน

          นักเรียนชอบวิธีการสอนด้วยนิทาน มีความสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น มีความสนใจในเนื้อหาที่ครูสอนมากขึ้น และกล้าแสดงออกมากขึ้น

 

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ

  • นักเรียนรู้จักคำที่มีอักษรนำและ ห นำ
  • นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง
  • นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือกันในการทำงาน
  • นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเรื่องใหม่
  • นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองได้