ผู้สอน
กนกวรรณ ศิวายพราหมณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29844

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ทบทวนการใช้โปรแกรม Microsoft Word


การสร้าง การเปิด ปิด และบันทึกเอกสาร

(การสร้างเอกสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

การเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2013

เรียกเปิดจากระบบปฏิบัติการ windows 13

    1.) คลิกที่ปุ่ม Start

    2.) เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ ALL programs

    3.) เลื่อนตัวชี้เมาส์ต่อไปที่ Microsoft office

    4.) คลิกที่ชื่อโปรแกรม Microsoft Word 2013

    จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแรกซึ่งถือเป็นหน้าจอหลักของโปรแกรม Microsoft Word 2013 ดังภาพ

http://kingphetlearning.net/images/unit%201/2.jpg

การสร้างเอกสาร

        เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 การพิมพ์ในเอกสารจะมีหน้าเอกสารเปล่าๆมาให้ใช้งาน 1 หน้ากระดาษซึ่งโปรแกรม Microsoft Office Word  จะตั้งชื่อในเบื้องต้นมาให้คือ “Document1”แต่ในขณะที่กำลังพิมพ์เอสารอื่นๆ อยู่แล้วต้องการสร้างเอกสารใหม่ ก็สารมารถสร้างได้ 2 แบบ คือ

การสร้างเอกสารเปล่า

    1.) คลิก Tab File  เลือกคำสั่ง New

    2.) คลิกเลือกเอกสารเปล่า (Blank document)

    3.) พิมพ์ข้อความลงในเอกสาร

    4.) คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความในเอกสารที่บริเวณเคอร์เซอร์ (Cursor คือเส้นสีดำที่กระ

         พริบบอกตำแหน่งที่จะใส่ข้อความ) พิมพ์ข้อความที่ต้องการได้ทันที

การสร้างเอกสารแม่แบบ

    1.) คลิก Tab File เลือกคำสั่ง New

    2.) คลิกเลือกเทมเพลต (Sample templates)

    3.) เลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้งาน จากตัวอย่างเป็นรูปแบบจดหมาย

    4.) พิมพ์ข้อความตามรูปแบบที่เทมเพลตกำหนดมาให้

การบันทึกเอกสาร

เมื่อพิมพ์งานเอกสารและตกแต่งแล้วก็บันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำได้ดังนี้

    1.) คลิกปุ่ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar หรือคลิก Tab File เลือกคำสั่ง Save หรือ Save As            (เลือกSave As จะเปลี่ยนชื่อเอกสารที่บันทึกได้)

    2.) จะปรากฏ Dialog Box ของ Save As ให้กำหนดรายละเอียด

    3.) ที่ช่อง Save in  เลือกตำแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล

    4.) ช่อง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อไฟล์โปรแกรมจะตั้งชื่อ Doc1 จากนั้นคลิกปุ่ม Save จะได้ไฟล์นามสกุล .docx

การเปิดแฟ้มงาน

    การเปิดไฟล์งานที่บันทึกไว้แล้วขึ้นมาพิมพ์เพิ่มเติมหรือทำการแก้ไข

    1.) ดับเบิ้ลคลิก Tab File เลือกคำสั่ง Open

    2.) จะปรากฏ Dialog Box ของ Open เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล

    3.) เลือกไฟล์ที่ต้องการเปิดเช่นเลือกไฟล์”การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ” แล้วคลิกปุ่ม Open

การปิดไฟล์ที่ใช้งาน

     เมื่อมีการเปิดใช้งานโปรแกรมหลายๆไฟล์ถ้าต้องการปิดงานบางไฟล์ที่ทำเสร็จหรือแก้ไขเสร็จแล้วให้

เลือกที่ Tab File คลิกที่ Open จะเป็นการปิดไฟล์ใช้งานอยู่หากไฟล์ที่ใช้งานยังไม่ได้มีการบันทึกมาก่อน

โปรแกรมจะถามว่าจะบันทึกข้อมูลหรือไม่

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft office Word 2013

 http://kingphetlearning.net/images/unit%201/3.png

เลขที่

ชื่อส่วนประกอบ

หน้าที่

1

File (แฟ้ม)

ศูนย์รวมคำสั่งสำหรับจัดการไฟล์ เช่น Save (บันทึก) Open (เปิด) New (สร้างไฟล์ใหม่เป็นต้น)

2

Quick Access Toolbar (แถบเครื่องมือด่วน)

แถบเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ โดยโปรแกรมกำหนด ค่าเริ่มต้นให้ แต่สามารถเพิมเติมได้

3

Title Bar (แถบชื่อเรื่อง)

แถบแสดงชื่อและประเภทของไฟล์

4

Ribbon (ริบบอน)

แถบกลุ่มคำสั่งซึ่งประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ โดยจะเก็บรวบรวมคำสั่ง ไว้เป็นหมวดหมู่

5

Cursor (เคอร์เซอร์)

เครื่องหมายแสดงจุดเริ่มต้นการพิมพ์เอกสาร

6

Program Windows Controls (แถบควบคุมวินโดวส์)

ปุ่มจัดการหน้าต่างโปรแกรม ใช้สำหรับ ย่อ ขยาย และปิด

7

Scrollbar (แถบเลื่อน)

แถบสำหรับเลื่อนหน้าจอ

8

Status Bar(แถบสถานะ)

แถบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น จำนวนหน้า จำนวนคำ และภาษาที่ใช้พิมพ์

9

View Shortcuts (แถบมุมมองเอกสาร)

ปุ่มกำหนดมุมมองการแสดงผลของเอกสาร

10

Zoom Controls (แถบย่อ/ขยายเอกสาร)

ปุ่มปรับขนาดการแสดงผลของเอกสาร  ย่อหรือขยาย  คลิกรูป หรือเครื่องหมายบวก + หมายถึง ขยายเอกสาร  คลิกรูป หรือเครื่องหมายลบ – หมายถึง ย่อเอกสาร