เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีไทย ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ

ชื่อวิชา  ศิลปะ๓  รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ 

จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง

.................................................................................................................................................................................

                ศึกษา องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ  การใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีรวมทั้งโน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น  และโน้ตสากล(เครื่องหมายแปลงเสียง)ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลงจินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง  การถ่ายทอดเรื่องราวความคิดในบทเพลง  เทคนิคการร้องและบรรเลงเดี่ยว  การร้องและบรรเลงเป็นวง  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง  การประเมินความสามารถทางดนตรี  เช่นความถูกต้องแม่นยำในการอ่านเครื่องหมาย และสัญลักษณ์และการควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและบรรเลง  อาชีพด้านดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจการบันเทิง  บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย  การบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดงได้แก่  แสง สี  เสียง  ฉาก  อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง  โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  วิธีการวิเคราะห์  วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร  ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  นาฏศิลป์พื้นเมืองเกี่ยวกับความหมาย  ที่มา  วัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของการแสดง  รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์  ได้แก่นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพื้นบ้าน  อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร

                โดยใช้การเปรียบเทียบ  อ่าน  เขียนโน้ตดนตรี  ขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากล  ระบุปัจจัยสำคัญต่างๆ  บรรเลงเครื่องดนตรี  บรรยายอารมณ์ความรู้สึกต่อบทเพลง  ประเมินพัฒนาการ  อธิบายและสร้างสรรค์การแสดง  วิเคราะห์การแสดง  นำเสนอข้อคิดเห็น  เชื่อมโยงการเรียนรู้

                เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณค่า  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  เรียนรู้อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบ  และมีค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

รหัสตัวชี้วัด          ศ๒.๑  ม.๒/๑  ,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ , ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ ,ม. ๒/๖ ,ม.๒/๗

                                ศ๒.๒ ม.๒/๑  ,ม.๒/๒

                                ศ๓.๑  ม.๒/๑  ,ม.๒/๒  ,ม.๒/๓  ,ม.๒/๔ ,ม.๒/๕

                                ศ๓.๒ ม.๒/๑  ,ม.๒/๒  ,ม.๒/๓

รวม  ๑๗  ตัวชี้วัด