9000201

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป (มนุษยศาสตร์) "มนุษย์กับการดำเนินชีวิต"