เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีน ม.2 กลุ่ม 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
  1. ใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ. 22203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 1 เท่านั้น