ช่องทางพัฒนาอาชีพม.ปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียน  ในรายวิชานี้เป็นรายวิชา ที่นำร่องทดลองเรียน ในภาคเรียนที่  1/2555