การประกวดและตัดสินสัตว์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาที่สนใจการประกวดสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การบังคับสัตว์เบื้องต้น