การประกวดและตัดสินสัตว์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาที่สนใจการประกวดสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การบังคับสัตว์เบื้องต้น