เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารความสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาแนวคิดและความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน รัฐบาล สื่อมวลชน และอื่น ๆ