การบริหารความสัมพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดและความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน รัฐบาล สื่อมวลชน และอื่น ๆ