homeการบริหารความสัมพันธ์
personperson_add
การบริหารความสัมพันธ์

ผู้สอน
บุศรินทร์ ชื่นศิลป์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารความสัมพันธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2988

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดและความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน รัฐบาล สื่อมวลชน และอื่น ๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)