เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2204 - 2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จุดประสงค์รายวิชา
            1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
            2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์
            3.มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์
            4.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
            5.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
            1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์
            2.การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามการใช้งาน
            3.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์