เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Microsoft Word

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Microsoft Word

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                                                  รหัสวิชา ง21101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซอฟต์แวร์พาเพลิน                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                           จำนวน 1 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  Microsoft Word                                                                                  จำนวน 1 ชั่วโมง

ชื่อผู้สอน นางสาวจิรัญญาประกอบบุญ                                                                                        เวลา 09.00 – 10.00 น.


แบบทดสอบก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สื่อประกอบการสอน : สื่อประกอบการสอน

ศึกษาเพิ่มเติมจาก Youtube : ศึกษาเพิ่มเติม 

แบบทดสอบหลังเรียน : แบบทดสอบหหลังเรียน